Stadgar

Stadgar för Tranisbryggan Ekonomisk Förening (TEF)

Antagna 26 oktober 2005

§ 1   Föreningens firma
Föreningens firma är Tranisbryggan ek.för.

§ 2   Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3   Ändamål
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dem tillgång till båtplatser. Föreningen bedriver förvaltning och utveckling av brygganläggningar och därmed förenlig verksamhet. Föreningen ska i första hand arbeta för att bereda boende på Tranholmen båtplatser på fastlandet.

§ 4    Medlemskap
Till medlem i föreningen kan antas fysisk och/eller juridisk person som är en aktiv brukare av föreningens gemensamma resurser. Medlemskap kan beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan till denna. Medlemskap beviljas endast sökande som kan förväntas stödja föreningens mål och bidra till dess utveckling.

§ 5    Medlemsinsats
Medlem skall betala medlemsinsats med 1 000 kronor. Insatsen ska vara föreningens postgirokonto (Plusgiro) tillhanda senast en månad efter beviljat inträde. Medlem kan endast delta med en insats och har endast en röst på föreningsstämman. Medlemsinsatsen återbetalas endast i det fall förening upplöses eller att styrelsen anser att det finns särskilda skäl för detta eller i de fall där lagen om ekonomiska föreningar så särskilt stadgar.

§ 6     Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst tre och maximalt sex ordinarie ledamöter. Föreningsstämman kan besluta om personliga suppleanter. Stämman kan välja inga eller högst sex suppleanter. Ledamöter och eventuella suppleanter utses fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall bestå av medlemmar i föreningen. Styrelsen utser inom sig själv ordförande och övriga funktioner.
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av de ordinarie ledamöterna eller tjänstgörande suppleanter är närvarande. Vid lika röstetal vid omröstningar i styrelsen äger ordföranden utslagsröst.
Styrelsen ska senast fyra veckor innan ordinarie föreningsstämma till föreningens revisorer överlämna årsredovisningshandlingarna.

Styrelsen skall tillse att ett särskilt avtal finns mellan varje medlem och föreningen som reglerar avgift och regler för brukande av båtplats vid föreningens anläggning(ar).

§ 7    Revisorer
Föreningen skall utse en ordinarie revisor som väljs för perioden till nästkommande ordinarie föreningsstämma. Ordinarie föreningsstämma kan besluta om att även utse en revisorssuppleant för samma tidsperiod.

§ 8    Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas tidigast i februari och senast innan juni månads utgång. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske skriftligen per post (eller per e-post till de medlemmar som aktivt godkänt detta) till medlemmarna tidigast fyra och senast två veckor innan föreningsstämman. Röstning avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordföranden. Röstning med fullmakt är tillåten och varje närvarande medlem kan via fullmakt företräda högst två medlemmar utöver sig själv. Ärende/motion som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast fyra veckor innan föreningsstämman.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1.   Föreningsstämmans öppnande.
2.   Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
3.   Godkännande av stadgeenlig dagordning.
4.   Fastställande av röstlängd.
5.   Val av en eller en eller två justeringspersoner.
6.   Fråga om ordinarie föreningsstämma blivit stadgeenligt utlyst.
7.   Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse.
8.   Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust.
9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10.  Eventuella arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
11.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12.  Val av styrelseledamöter och eventuella personliga styrelsesuppleanter.
13.  Val av en ordinarie revisor.
14.   Fråga om revisorssuppleant skall väljas.
15.   Val av eventuell revisorssuppleant.
16.   Antagande av budget, verksamhetsplan och riktlinjer för det kommande året.
17.   Motioner från medlemmarna.
18.   Föreningsstämmans avslutande.

§ 9     Extra föreningsstämma
Styrelsen kan när som helst inkalla extra föreningsstämma. Kallelse ska ske skriftligt per post till medlemmarna senast en vecka innan mötet och tidigast fyra veckor innan mötet. Styrelsen har skyldighet att inkalla extra föreningsstämma om minst en tiondel av de vid aktuell tidpunkt röstberättigade medlemmarna eller revisorn så begär. Extra föreningsstämma kan besluta enbart i frågor som angetts i kallelsen och ska hållas senast fyra veckor efter att begäran om detta har inkommit till styrelsen.

§ 10    Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordinarie styrelseledamot. två i förening.

§ 11    Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 12    Stadgeändring
Ändring av stadgarna avgörs med två tredjedels majoritet av två på varandra följande föreningsstämmor, varav den första ska vara ordinarie föreningsstämma. Minst fyra veckor ska förflyta mellan dessa två föreningsstämmor. Förslag till ändring av stadgarna skall medfölja kallelsen. Beslut om ändring av stadgarna kan även ske av en enhällig föreningsstämma där alla medlemmar är närvarande eller företrädda med fullmakt. I vissa fall gäller en högre majoritet på den senare stämman, enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§ 13    Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna, bryter mot i föreningen fattade beslut eller som i övrigt motarbetar föreningens intressen kan uteslutas omedelbart av styrelsen, men har rätt att efter skriftlig hänvändelse till styrelsen få sin sak prövad av påföljande ordinarie föreningsstämma eller för just denna fråga sammankallad extra föreningsstämma. Utesluten medlem förlorar direkt sina rättigheter som medlem enligt vad som stadgas i lagen om ekonomisk förening. Avgången ur föreningen sker som vid uppsägning av medlemskap i § 15.

§ 14    Meddelanden
Meddelanden, förutom kallelser till föreningsstämmor vilka skickas till hemadress, kan anslås på föreningens webbplats och/eller skickas ut via e-post.

§ 15    Uppsägning av medlemskap – utträde
Uppsägning av medlemskap ska göras skriftligt till styrelsen. Avgång ur föreningen sker alltid vid utgången av ett räkenskapsår. Uppsägning ska ske senast en månad före räkenskapsårets slut för att utträdet ska gälla fr.o.m. nästkommande räkenskapsår. I övrigt hänvisas till 3 kap. 5 § lagen om ekonomiska föreningar.

§ 16    Fördelning av vinst, hantering av förlust
Styrelsen ska lägga fram förslag till ordinarie föreningsstämma om hur överskott/vinst eller förlust ska hanteras. Föreningsstämman beslutar sedan om hur det fria egna kapitalet, enligt fastställd balansräkning och efter den obligatoriska avsättningen till reservfonden ska hanteras. Det kan gå tillbaka till föreningen och fonderas eller utdelas till medlemmarna efter principen lika stor andel per medlem.

§ 17    Upplösning
Upplösningen av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga röstberättigade medlemmar på ordinarie föreningsstämma eller på två på varandra följande föreningsstämmor varav en skall vara ordinarie föreningsstämma, och där beslutet fattas med minst 2/3 majoritet av de röstande på den senare stämman. Vid upplösning ska eventuella tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna, efter att de först fått tillbaka sina insatser.

Stadgar för Tranisbryggan Ekonomisk Förening (TEF) antagna 26 oktober 2005 i PDF-format nedan.

Tranisbryggans stadgar.

Ordningsregler